Διαγωνισμός

Κ.ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΝΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
Κ.ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΝΗ
Φορέας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/04/2024 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/04/2024 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/04/2024 12:00
Τόπος Διενέργειας:
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
Προϋπολογισμός:
€ 788,64 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5193
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1381α
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της 6 Υ.ΠΕ.

Η πληρωμή γίνεται με πίστωση.

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψήφιους για (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Υπό Προμήθεια Είδη